Od kamienicy do muzeum

Od kamienicy do muzeum

Historia siedziby Muzeum Warszawy na Rynku Starego Miasta

Tematem opracowania jest historia siedziby muzeum poświęconego dziejom Warszawy na Rynku Starego Miasta – od 1911 roku, gdy Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości zakupiło kamienicę Baryczków, do 1955 roku, w którym zakończyła się odbudowa stolicy ze zniszczeń II wojny światowej i została otwarta pierwsza wystawa stała Muzeum Historycznego m.st. Warszawy. W książce podjęto próbę nie tylko przedstawienia skomplikowanych procesów przebudowy i odbudowy kamienic staromiejskich z przeznaczeniem na instytucję muzealną, ale także ukazania tychże obiektów w szerszym kontekście zmieniającego się̨ znaczenia Starego Miasta, problemów konserwatorskich i uwarunkowań́ politycznych.

Małgorzata Popiołek (1986) studiowała historię sztuki w Warszawie i we Fryburgu Bryzgowijskim oraz ochronę zabytków w Berlinie. Jest autorką książki Powojenna odbudowa ulicy Nowy Świat w Warszawie (2012), jak również artykułów naukowych z zakresu historii architektury i urbanistyki w Polsce i w Niemczech w XX wieku. Obecnie przygotowuje pracę doktorską na temat przedwojennych korzeni programu odbudowy historycznego centrum Warszawy.

Od kamienicy do muzeum
Redakcja merytoryczna: Barbara Hensel-Moszczyńska
Redakcja: Katarzyna Sobolewska
Korekta tekstu polskiego: Julia Odnous
Tłumaczenie: Anna Micińska
Korekta tekstu angielskiego: Zofia Sochańska
Indeks osób: Agnieszka Rasmus-Zgorzelska
Fotoedycja: Monika Walendowska, Julia Odnous, Agnieszka Rasmus-Zgorzelska
Opracowanie rzutów na podstawie materiałów archiwalnych: Beata Gula
Konsutacja merytoryczna opracowania: Barbara Hensel-Moszczyńska
Redaktor prowadząca: Agnieszka Rasmus-Zgorzelska
Koncepcja i koordynacja: Małgorzata Mycielska
Projekt graficzny i skład: Iwo Rutkiewicz

Wydawca: Muzeum Warszawy

Wydanie I

Warszawa 2016

ISBN: 978-83-62189-82-3

© Chomętowscy, A. Funkiewicz, W. Juszczak, J. Metzger, A. Myszkowski, M. Wojtowicz, K. Zachwatowicz, Żarynowie

© Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Muzeum Powstania Warszawskiego, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Politechnika Warszawska

© Muzeum Warszawy

Złożono krojami: Guardian Egyptian, Guardian Sans.